PŘÍJEM OBJEDNÁVEK, REKLAMACE, POZÁRUČNÍ SERVIS A ZAMĚŘENÍ
tel: 777 100 125
email: info@balkony.cz

Fakturační adresa a sklad Praha 
Balkony, s.r.o. 
Kutnohorská 37 
10900 Praha 10 

IČ 037 22 651
DIČ CZ03722651

Centrální sklad:
Balkony, s.r.o.
Horní 1144
35735 Chodov u Sokolova
email: jiri.sucker@balkony.cz
tel. 777151284

Výroba:
Balkony, s.r.o.
Děpoltovice 119
36225 Nová Role
email: vyroba@balkony.cz

Výroba Nová Role:
Lukáš Kliment 
tel: 775 150 670
email: vyrobanovarole@balkony.cz

Zaměření a realizace Praha, Středočeský kraj a Plzeň

Info – linka : info@balkony.cz

po dohodě p. Hirsch tel. 777 241 619, p. Sedláček 773 467 467

 

Obchod – zasklení, zábradlí cenové nabídky, zaměření

Milan Sedláček – obchod – zasklení, zábradlí cenové nabídky, zaměření
milan.sedlacek@balkony.cz
tel. 773 467 467

Vítězslav Hirsch – obchod-zasklení,  cenové nabídky, zaměření
vita.hirsch@balkony.cz
tel. 777 241 619

karelhart@balkony.cz
tel. 602151220

Zuzana Fejfárková – sušáky na prádlo, výroba zasklívacích systémů
vyroba@balkony.cz

Kateřina Jurinová – technologie
jurinova@balkony.cz 
tel. 606 277 624

Vlasta Kučerová – účetní společnosti 
vlasta.kucerova@balkony.cz 
tel. 777 151 201

Zaměření a realizace Praha a okolí do 24 hod

Centrální sklad:
Balkony, s.r.o.
Horní 1144
35735 Chodov u Sokolova
email: vyrobachodov@balkony.cz
tel. 777151204

Výroba:
Balkony, s.r.o.
Děpoltovice 119
36225 Nová Role
email: vyroba@balkony.cz

Výroba Nová Role:
Lukáš Kliment 
tel: 775 150 670
email: vyrobanovarole@balkony.cz

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK, REKLAMACE, POZÁRUČNÍ SERVIS A ZAMĚŘENÍ
tel: 777 100 125
Volat můžete každý den v době 8h – 18h.
email: info@balkony.cz

Zaměření a realizace Praha, Středočeský kraj a Plzeň

Info linka: info@balkony.cz

po dohodě p. Hirsch tel. 777 241 619, p. Sedláček 773 467 467

 

Obchod – zasklení, zábradlí cenové nabídky, zaměření

Milan Sedláček – obchod – zasklení, zábradlí cenové nabídky, zaměření
milan.sedlacek@balkony.cz
tel. 773 467 467

Vítězslav Hirsch – obchod-zasklení,  cenové nabídky, zaměření
vita.hirsch@balkony.cz
tel. 777 241 619

Martin Folta  – Project manager – zábradlí, projekce, příprava výroby, pobočka Praha
martin.folta@balkony.cz
tel. 602 577 581

Zuzana Fejfárková – sušáky na prádlo, výroba zasklívacích systémů
vyroba@balkony.cz

Kateřina Jurinová – technologie
jurinova@balkony.cz 
tel. 606 277 624

Vlasta Kučerová – účetní společnosti 
vlasta.kucerova@balkony.cz 
tel. 777 151 201

 

Informace o zpracování osobních údajů

1) Zpracování osobních údajů

V souvislosti s využitím služeb poskytovaných společností Balkony  s.r.o., identifikační číslo: 03722651, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost Balkony, s.r.o. v postavení správce.

2) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb nabízených společností Balkonys.r.o., tedy k uzavírání příslušných smluv. Zejména se tak jedná o vaše identifikační a kontaktní údaje, jimiž jsou například vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, identifikační údaje vydané státem (například rodné číslo) apod.

Dále pak mohou být zpracovávány i další osobní údaje, k jejichž zpracování poskytnete společnosti Balkony  s.r.o. souhlas. Tyto osobní údaje jsou poté blíže vymezeny v tomto souhlasu.

3) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zejména zpracovávány za účelem poskytování služeb, které společnost Balkony  s.r.o. nabízí, případně za účely evidenčními a statistickými.

4) Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování. V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování služeb společností Balkony, s.r.o., tedy zejména k uzavírání smluv se společností Balkony  s.r.o. či zprostředkování uzavření těchto smluv ze strany Balkony  s.r.o., jejich správě, obhospodařování a plnění, případně k jednání o těchto smlouvách.

Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů, např. právní předpisy upravující daňové povinnosti.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti Balkony  s.r.o. Na základě tohoto důvodu se společnost Balkony  s.r.o. například na vás může obracet s reklamními a jinými sděleními, které jsou v přímé souvislosti s již dříve uzavřenou smlouvou apod.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti Balkony  s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například za účely marketingovými a reklamními, a to i tehdy, pokud tyto nesouvisí s původně uzavíranou smlouvou.

5) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti Balkony  s. r. o.

6) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu.

7) Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje společnost Balkony  s.r.o. předává pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údaje jako společnost Balkony  s.r.o. Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, které v rámci své činnosti společnost Balkony  s.r.o. zastupuje, případně obchodním zástupcům, jejichž prostřednictvím společnost Balkony  s.r.o. vykonává svou činnost.

8) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Balkony  s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup
Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Balkony  s.r.o. zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost Balkony  s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu
V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Balkony  s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz
V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Balkony s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností Balkony s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Balkony  s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Balkony  s.r.o. omezit, pokud:

Popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Balkony s.r.o. stejně poskytli),
vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Balkony s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost
Máte právo získat od společnosti Balkony  s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Balkony  s.r.o. Osobní údaje poté společnost Balkony  s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost Balkony  s.r.o., na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

g) Právo podat stížnost
Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@balkony.cz

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je Balkony  s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.